Information om personuppgiftsbehandling

Den 25/5-2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund till Elise Massage & Friskvård om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Elise Massage & Friskvård åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Elise Massage & Friskvård är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniska system från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig.

* Namn * E-post * Postadress * Telefon nr * Personnummer

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Ändamålen med behandlingen

  • För att kunna kommunicera med dig.
  • För att upprätta och underhålla din journal hos oss.
  • För att underhålla dina beställningar.
  • För att administrera din betalning av tjänsterna.
  • För att administrera dina ärenden hos oss.
  • För att leva upp till krav enlige lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
  • För att kunna genomföra marknadsundersökningar.
  • För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.

Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller).

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

Radering av uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Rätt att begära information
Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss. (se nedan)

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss info@elisemassage.se

Följ och gilla oss

Betala med Swish


Swish nr:
1234803391

Elise Massage & Friskvård
Ynde byväg 161
294 92 Sölvesborg

Mobil:
0708-491934

Webb: elisemassage.se
Epost: info@elisemassage.se

Bankgiro: 5924-0382

Öppettider
Se bokningsbara tider på hemsidan under boka tid.

438749

Pin It on Pinterest

Share This